Algemene voorwaarden

 

Nu Vrij/ Vrije Geboorte - KVK 08182042

 

1. Overmacht

1.1. Nu Vrij is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

1.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nu Vrij alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

1.3. Nu Vrij behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nu Vrij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

1.4. Indien Nu Vrij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

2. Intellectueel eigendom

2.1. Nu Vrij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Nu Vrij heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

2.2. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Nu Vrij. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Nu Vrij voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Nu Vrij mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden

 

3. Aansprakelijkheid

3.1. Nu Vrij aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

3.2. Nu Vrij is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus en/of workshop bij de cliënt aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

3.3. Nu Vrij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

3.4. Nu Vrij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

3.5. Nu Vrij behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

3.6. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Nu Vrij is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Nu Vrij/ Vrije Geboorte cursus of de annulering van de cursus.

3.7. De inhoud van de Nu Vrij cursus bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies, Nu Vrij / Vrije Geboorte cursisten en/of deelnemers van de Nu Vrij/ Vrije Geboorte cursus dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische en/of gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg. Nu Vrij is niet aansprakelijk voor medische problemen.

3.8. Nu Vrij is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

 

4. Inschrijving

4.1. Deelname aan de Nu Vrij cursus is definitief nadat Nu Vrij en/of Vrije Geboorte het cursusgeld heeft ontvangen. Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient deze Nu Vrij hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie. Mocht de baby voor aanvang van de cursus geboren worden dan wordt het volledige cursusbedrag geretourneerd. In alle andere gevallen geldt het volgende:- Bij annulering vanaf dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.

4.2. Onder bepaalde omstandigheden of wegens medische redenen kan een cursus eenmalig verschoven worden. Dit is onder voorbehoud van Nu Vrij. De docente zal in het geval van verschuiving 1 of meerdere data opties voorstellen aan de cursist. Deze opties zijn beperkt tot het aanbod van de desbetreffende docente. Indien er meer cursussen verschoven worden of indien er workshops niet gevolgd worden zal er een herberekening plaats vinden. Deze berekening is dan voor het volledige bedrag van de reeds gevolgde cursussen en nog te volgen cursussen.

4.3 Nu Vrij behoudt zich het recht voor cursussen af te zeggen wanneer er minder dan 4 aanmeldingen zijn. Nu Vrij zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander tijdstip of op een andere cursuslocatie. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld worden geretourneerd.

4.4. Nu Vrij behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor workshops te weigeren in verband met psychische klachten van de klant, omdat de klant niet geschikt lijkt voor de workshop of omdat de lesruimte vol is.